Hits: 100


.

Op weg naar Sidi en Perdjamuan

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer en Heiland. Corona heeft ons nog steeds in zijn greep. Wij allen worstelen er nog steeds mee.  De door de overheid genomen maatregelen blijven we wel in acht houden en uitvoeren. Ook binnen onze kerkelijke gemeente. Mondkapjes, 1,5 meter afstand en handen desinfecteren, zijn belangrijke zaken in ons kerkgebouw. Belangrijk voor de strijd tegen corona.

Wij voelen ons schuldig naar God toe onze Schepper, omdat wij Hem zoals wij gewend zijn, niet gezamenlijk kunnen eren, loven en prijzen als gemeenschap der gelovigen.  Aan de andere kant blijven we ondanks corona Hem sterk vasthouden  in de thuis situatie. Ervan uitgaande dat er straks licht aan de horizon verschijnt.

Langzamerhand zullen wij met Zijn hulp en kracht weer terug gaan naar het oude normaal. Onze zondagse erediensten liggen vanaf medio december stil en sinds 3 weken bevinden we ons in de Lijdenstijd. Hier willen we stil staan op de lijdensweg van Jezus Christus op Zijn weg naar Golgotha. Als  kerkelijke gemeente willen wij op Goede Vrijdag 2 april a.s. het Heilig Avondmaal vieren. Vorig jaar september 2020 heeft de  kerkenraad de belijdenis en het Heilig Avondmaal laten doorgaan. Ook dit jaar is ze van plan het te gaan doen.

Drie jongeren gaan hun geloof op zondag 21 maart voor God en Zijn gemeenschap belijden. Dit is een aangepaste eredienst en zijn alleen bestemd voor de drie families. De perhadliran vindt ook plaats in deze eredienst. Het is een dienst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Op zondag 28 maart om 10:00 uur is er een perhadliran bestemd voor de belijdende leden die ook op Goede Vrijdag 2 april aan het Heilig Avondmaal willen deelnemen. Voor deze eredienst op zondag 14 maart dient u zich op te geven bij penatua A. Kaidel (06-14458691).

.

Zij die vorig jaar belijdenis hebben gedaan moeten zich ook opgeven voor deze eredienst.  Op Goede Vrijdag 2 april om 18:00 uur gaan wij Het Heilig Avondmaal vieren. De kerkdeuren worden om 17:00 uur geopend. De ervaringen van vorig jaar oktober nemen we mee voor de aanstaande viering van het  Heilig Avondmaal op 2 april. Wij leggen alles in Gods Handen en vragen om Zijn bemoeizorg in onze plannen op weg naar Pasen in het jaar 2021. Gemeenteleden in Christus Jezus onze Heer. Wij willen u wellicht ten overvloede wijzen op onze website “www.rehoboth-assen.com. Deze website is momenteel uit de lucht en is in onderhoud. Onze webmaster sdra. H. Seleky spant zich ten volste in om het weer in de lucht te krijgen.

.

Laten wij ons veilig bewegen in de omgang met anderen. Steeds op je qui vive blijven en alert zijn op de dingen die gaan komen. Laten we alles dan ook leggen in Zijn handen, refererend naar Psalm 37 vers 3: “Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. dan zal je veilig leven in het land waar je woont” en Nahum 1 vers 7: “De Heer is goed. Als er gevaar is, is het bij Hem veilig. Hij zorgt voor de mensen die bij Hem bescherming zoeken“.Laten we ons onder Zijn hoede en bescherming onze weg en ons leven hier op aarde vervolgen. Moge de Heer ons allen in Christus Jezus steeds bijstaan tijdens deze corona pandemie met de nodige kracht en wijsheid van Hem en Zijn zegen voor ons doen uitstralen.

.

Namens de kerkenraad GIM Rehoboth Assen.

Hosianna

Lees meer.....

.
.
.

GIM Rehoboth Assen op weg naar Pasen 2021

GIM Rehoboth Assen bevindt zich momenteel in de lijdensweken.  In de reformatie tijd werd gesproken over zeven lijdenszondagen, waarbij het accent niet ligt op het vasten ter voorbereiding op weg naar het lijden en sterven, maar om het lijden en het sterven van Heer te gedenken.

.

In de erediensten wordt gepreekt van het lijden en het sterven van de Heer. In de Bijbel wordt geschreven over de zeven kruiswoorden. Zeven is de gekozen vanwege het getal van de volheid. Op zondag voor Pasen  (Palmzondag) of twee zondagen voor Pasen gaan jonge mensen  in onze kerk hun geloof belijden voor God en Zijn gemeenschap. Zij leggen hun gelofte, hun jawoord te midden van de gemeente dat zij de Heer willen volgen in hun leven.  Het geven van het jawoord om Hem te volgen is het belangrijkste.

Voorafgaand aan de belijdenis vindt er een toetsing en geloofsgesprek plaats. Het gaat met name of de aankomende belijdende leden voldoende relevante kennis van de Bijbel hebben en hoe het straks zal worden toegepast in de dagelijkse gang van zaken in de praktijk. Het ook kunnen refereren naar henzelf i inzake hun geestelijke socialisatie en zelf reflectie. Hoe zien ze de Drie-eenheid. En delen vanuit hun harten de rijkdom wat ze geloven en wat ze geleerd hebben over het geloof in de Heer.

.

Aanwezig bij de periksa is de kerkenraad die na de periksa een uitspraak gaat doen of men belijdenis kan gaan doen. Ook een vertegenwoordiger van de Classis bestuur is volgens Synodaal besluit aanwezig. Op Goede Vrijdag vieren wij in onze gemeente het Heilig Avondmaal. Wij gedenken dat het lijden en sterven van de Here Jezus Christus. We eten dan van het brood en drinken van wijn als teken van Zijn lichaam en bloed vanwege Zijn lijden en sterven voor ons, de zondige mens.

Middels dit ritueel worden we gereinigd van onze zonden. Op eerste Paasdag 4 april vieren wij Zijn Opstanding. De kerkelijke kleur van Pasen is wit. Hij is opgestaan en heeft de sleutel om het dodenrijk / hel te openen. Wij vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. Door Jezus Christus is er altijd zicht op leven voor hen die in Hem geloven en Hem willen blijven vasthouden.

.

Ds. R. Halussy

.

Hosianna.

Lees meer.....
.
.
.
.

Via Hemelvaart naar Pinksteren

We hebben ondanks de corona tijd met alle blijdschap en vrede de belijdenis dienst, het Heilig Avondmaal en Pasen gevierd. Het feest dat wij in Christus vernieuwd zijn en met Zijn kracht in ons leven verder gaan.

Tot en met Hemelvaart blijft de liturgische kleur wit.  Hemelvaart, 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren. Aan elkaar verbonden wachten de leerlingen op het wonder, zo ook wij als gemeente. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn dan ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En de kleur wordt rood. We gaan op weg naar Pinksteren met als tussenstop Christus Hemelvaart. Zittend aan Gods rechterhand, waar Hij straks over de mens zal gaan oordelen. Pinksteren. Het feest van de hevige windvlaag, vlammen van vuur en iedereen spreekt in zijn of haar taal. We vieren dan ook tegelijk de verjaardag van de kerk wereldwijd. Iedereen mag vertellen over God. Vader Zoon en de Heilige Geest.
God heeft Zijn Heilige Geest over ons uitgestort. Tekenen van wind vuur en taal laten de werking van de Heilige Geest zien. De Geest is uitgestort. De Geest verlicht en verwarmt ons leven. Zijn werking is als een windvlaag en voelbaar.

.

De Heilige Geest voedt ons. In Galaten 5 lezen we over de voeding. Wij worden vervuld met de vrucht van de Geest. Het Woord van God is ook voedsel in ons leven. In onze erediensten bidden wij om de leiding van de Heilige Geest en om Gods Woord te mogen verstaan. En het Woord van God verspreid licht. Immers Hij verlicht ons leven opdat wij Hem als de weg in ons leven. Zijn Woord moeten we zien als een kompas op onze levensweg zodat wij niet verdwalen.  Op eerste Pinksterdag worden een aantal kinderen in onze gemeente gedoopt. De Heilige Doop is naast het Heilig Avondmaal een van de sacramenten. De kinderen worden gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de Bijbel lezen we over de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. De stem van God klinkt: “Dit is Mijn Zoon, van Hem hou ik”.

.

Bij de doop krijgen de kinderen water over hun heen. Water als symbool om schoon gewassen te zijn, je gereinigd voelen. Door de Doop worden de kinderen met God verbonden. Ze worden binnen gebracht in het Verbond tussen God en de mens. De Heer Jezus heeft ons  gereinigd door Zijn dood. De Heilige Geest leert ons onze doop te verstaan. De Doop leert ons dat wij de redding niet vanuit ons zelf kunnen ontvangen, maar door God. Jezus zelf nodigt mensen uit om de kinderen bij Hem te brengen. Rondom de doop beloven wij dat wij jonge kinderen over God vertellen. Ook jonge kinderen hebben een plaats in de kerk. Zij maken nu ook deel van de kerk. Wanneer zij opgroeien kunnen zij naar de zondagsschool (4-11 jaar) gaan, later Bijbel les (12-14 jaar) en catechisatie vanaf 15 jaar. Van belang blijft dat het vertellen over God ook in de thuis situatie plaats vindt. Wanneer je als volwassene nog geen belijdenis hebt gedaan, geeft de kerk jou de gelegenheid om via een persoonlijke traject catechisatie lessen te volgen. Aan het eind van dit traject kan je belijdenis doen. Een volwassene heeft meer
levenservaring  en kan dan vanuit dit referentie kader meer kunnen vertellen over hoe hij zijn leven straks na de belijdenis wil gaan inrichten.

.

En geïnspireerd door de Heilige Geest wil de Kerkenraad samen met de ouders en (toekomstige) catechisanten het catechisatie jaar op zondag 16 mei 2021 openen om 12.00 uur. Laten wij ons voorbereiden op weg naar Pinksteren en op wat komen gaat. Hemelvaart en Pinksteren geeft ons hoop, maar ook troost en blijdschap die God ons geeft door de Heilige Geest. God is groot. En zeker nu tijdens deze corona pandemie willen we dit dan ook delen en onze naaste een hart onder de riem steken. Samen staan we sterk, samen met Christus Jezus, onze Hoop en Volmaakte Trooster.

Goede voorbereiding in Christus Jezus, Immanuel.

.

Namens de Kerkenraad,

.

da. R. Halussy, voorganger GIM Rehoboth Assen.

Lees meer.....

.
.
.

Herbevestiging drie kerkenraadsleden

Op 20 juni vond in de eredienst de herbevestiging plaats van drie BMG leden die zich en als herkiesbaar hebben gesteld.
Lieve mensen, God roept ons op om het ambt te aanvaarden Hij komt met Zijn stem ons leven binnen opdat wij ons geroepen voelen om te werken in Zijn wijngaard.

De inspanningen van de kerkenraad hebben helaas niets opgeleverd om kandidaten voor dit ambt te vervullen. God wil samen met ons gaan werken in Zijn wijngaard. En vanuit deze samenwerking en ondersteuning wordt het werken gemaakt voor ons door Hem en het geroepen voelen drempel verlagend om een keuze te maken.

God laat zien dat Hij als verbondspartner met ons wil samenwerken. Hij roept ons en anderen op om een taak en die stap daadwerkelijk aan te nemen. God noemt ons dan ook Zijn vrienden. “Wat is de taak van een dienstknecht/dienaar van de Heer? Wat doet een hamba Tuhan?” Het kerkenraadslid heeft een taak in het vieren en gaat voor. Een taak in het leven ondersteunt in het geven van catechisatie lessen. Een taak in het dienen en op huis- en ziekenbezoek gaan. Het verkondigen, leren en spreken over God en Zijn woord doen we met elkaar. Door te getuigen van Gods liefde, ervaren wij Zijn omhelzing en aanraking in ons leven.

In die werkzaamheden in Gods gemeente is het belangrijk dat er voldoende ambtsdragers zijn. Binnen onze gemeente zijn eer minimaal twaalf ambtsdragers/anggota BMG nodig om het kerkelijke werk te kunnen uitvoeren. De ambtstijd van de huidige kerkenraadsleden variëren van 1 tot 28 jaar. <p”>Er zal een tijd komen dat de taken zullen moeten
worden overgedragen aan de volgende generatie. Deze overdracht zal dan op een zorgvuldige manier moeten plaatsvinden.
GIM Assen blijft zich inspannen om de groep ambtsdragers in haar gemeente uit te breiden. Onze Schepper zal ons hierin bijstaan en ondersteunen in het uitbreiden van de groep ambtsdragers. Hij verlangt dat Zijn bruid Christus Jezus onze
gemeente met liefde omringt. Onze belijdende leden zullen geprikkeld worden, zodat de betrokkenheid vertaalt wordt in een keuze om zich kandidaat te stellen en de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.</p”>

.

God vraagt aan ons om samen met Hem te werken in Zijn wijngaard. Zijn liefde en vriendschap wordt door ons ervaren en zij zullen het ook in ons harten voelen. Als wij hiervoor ontvankelijk zijn en naar Zijn stem willen luisteren zullen we naar Hem toe moeten komen met geheel ons hart.

Lees meer.....