Hits: 152

Nats Pembakaran Lilin Usbu Sengsara Jesus

.

.

1. Tgl. 27 februari 2022

“Jesus dielu-elukan di Jerusalem”

dan orang banjak jang berdjalan di depan Jesus dan jang

mengikutiNja dari belakang berseru, katanja: Hosiana

bagi anak Daud, diberkatilah Dia jang datang dalam

nama Tuhan, Hosana ditempat jang maha tinggi

Matius 21: 9

~~~HOSIANA~~~HOSIANA~~~HOSIANA!~~~

.

2. Tgl. 6 maret 2022

“Jesus menjutjikan Bait Allah”

Lalu tibalah Jesus dan murid-murid-Nja di Jerusalem
sesudah Jesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia
mengusir orang-orang jang berdjual beli dihalaman
bait Allah medja-medja penukar uang dan bangku –
bangku pedagang merpati di baliknja.

Markus 11: 15
~~~HOSIANA~~~HOSIANA~~~HOSIANA!~~~

.

.

3. Tgl. 13 maret 2022

“Penetapan Perdjamuan Malam”

Ketika Tiba Saatnja, Jesus duduk makan bersama-sama
dengan Rasul-rasulnja. Katanja kepada mereka: Aku
sangat rindu makan Paska ini bersama dengan kamu
sebelum Aku menderita 

Lukas 22: 14-15

 ~~~HOSIANA~~~HOSIANA~~~HOSIANA!~~~

.

.

4. Tgl. 20 maret 2022

Dukatjita jang mendahului kemenangan

Tinggal sesaat sadja dan kamu tidak melihat Aku lagi,
dan tinggal sesaat sadja pula dan kamu akan melihat Aku

Tinggal sesaat sadja dan kamu tidak melihat Aku

Johanes 16: 16
~~~HOSIANA~~~HOSIANA~~~HOSIANA!~~~

.

.

5. Tgl. 27 maret 2022

Di taman Getsemani

Lalu sampailah Jesus dan murid-murid-Nja

ke suatu tempat yang bernama Getsemani.

kata Jesus kepada murid-murid-Nja:

“Duduklah di sini, sementara Aku berdoa.”

Markus 14: 32
~~~HOSIANA~~~HOSIANA~~~HOSIANA!~~~

.

.

6. Tgl. 3 april 2022

Judas menghianati Jesus

Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, jang

bernama Judas Iskariot, kepada imam-imam kepala.
Ia berkata: “Apa jang hendak kamu berikan kepadaku,

supaja aku menjerahkan Dia kepada kamu?” Mereka

membajar tiga puluh uang perak kepadanja.

Matius 26: 14 – 15
~~~HOSIANA~~~HOSIANA~~~HOSIANA!~~~

.

.

7. Tgl. 10 april 2022

Jesus di hadapan Pilatus

Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan

ahli-ahli Taurat dan seluruh Mahkamah Agama sudah

bulat mupakatnja. Mereka membelenggu Jesus

lalu membawa-Nja dan menjerahkan-Nja kepada Pilatus.

Markus 15: 1
~~~HOSIANA~~~HOSIANA~~~HOSIANA!~~~