Hits: 61

Dienstenrooster

Onze verdere planning inzake de wekelijkse en aangepaste zondagse
erediensten blijft dit jaar 2021 met inachtneming van de corona
maatregelen ongewijzigd met de volgende bijzondere erediensten.

.
Alle Erediensten beginnen om 10:00 uur.

.
Zondag 18 juli – Eredienst

Zondag 25 juli – Eredienst

Zondag 1 augustus – Eredienst

Zondag 8 augustus – Eredienst

Zondag 15 augustus – Eredienst

Zondag 22 augustus – Eredienst

Zondag 29 augustus – Eredienst

Zondag 5 september – Eredienst

Zondag 12 september – Eredienst

Zondag 19 september – Eredienst

Zondag 26 september – Eredienst – *Perhadliran

Zondag 3 oktober om 19:00 uur – Perdjamuan Asja jang Kudus

Zondag 10 oktober – Baptisan jang Kudus.
.
.

.
.
.
Kerkenraad
Badan Madjelis Geredja (BMG)/Kerkenraad
Vergadert iedere dinsdag van 10:00-12:00 uur
.
.
.
Overlijdensbericht
.
.
.
Persembahan Sjukur
De Geredja Indjili Maluku (GIM) werd opgericht op 25 november 1952. Het is de enige 

Molukse Kerk in Nederland die Molukse predikanten fulltime in dienst heeft. 

De predikanten worden betaald middels traktementen. De GIM kan dit doen omdat al haar

belijdende leden verplicht worden gesteld om maandelijks € 20,00 euro
bij te dragen op NL23ABNA0571585256. De kerkelijke bijdrage,
vaste offergave of Persembahan Sjukur wordt geïnd door de plaatselijke gemeente 
en gaat dan in zijn geheel (100 procent) naar de Synode. 
Zo ontvangen de predikanten dan hun maandelijkse traktement.


.
De GIM heeft als logo 2 Korintiërs 3:6 

“Ik heb geplant: Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom”.
.
De GIM wil een levende organisatie zijn voor haar leden en ziet haar leden als zijnde ledematen

van een lichaam. En al die ledematen hebben de plicht om op bepaalde wijze te functioneren en 

ervoor te zorgen dat het lichaam levend blijft. De kerk als het lichaam van Jezus Christus. Het lichaam

dat regelmatig gevoed moeten blijven worden. Onze gemeente Rehoboth GIM Assen is een 

van de 62 GIM gemeenten in Nederland. Onze voorganger pdt. R. Halussy en de andere

predikanten corps  zijn in dienst bij de GIM. Men krijgt maandelijks hun traktement van de

penningmeester van de GIM. De kerkenraad wil haar dank betuigen aan de belijdende leden

die aan hun maandelijkse verplichting hebben voldaan.
.
Ze hopen dat de leden die nog niet hebben voldaan aan deze maandelijkse verplichting het alsnog

gaan doen en actief bijdraagt middels de Persembahan Sjukur. De kerkenraad wil graag dat de GIM 

blijft bestaan en dat het vuur van het Evangelie blijft branden in alle harten van onze leden. 

Dat het ook wordt overgedragen aan onze kinderen en kleinkinderen. Generatie op generatie. 

Laat ons allen tezamen, geleid door Christus onze kerk GIM Rehoboth Assen levend houden.

En het laten zien door oprechte betrokkenheid en te voldoen aan onze verplichting als belijdend lid van de GIM.
.
.
Namens de kerkenraad GIM Assen.

De penningmeesters penatua H.C. Kaidel-Tuhumury en penatua W. Hehanussa. 

Lees meer.....

.

Meer mogelijk voor kerkdiensten

Vanaf zaterdag 26 juni heeft de rijksoverheid opnieuw versoepelingen doorgevoerd

 in de covid 19 maatregelen. Er is ook ruimte om dit te doen t.a.v. kerkdiensten. 

Het advies van CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen bevat de volgende aandachtspunten:

In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt 

voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. 

Voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. 

Belangrijk is dat hierbij de algemene randvoorwaarden in acht worden genomen: 

nakomen van de basis regels (afstand houden, handen wassen, thuis blijven bij klachten) 

voorafgaande reservering en registratie gezondheid check placering in het kerkgebouw 

hygiëne maatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel 

en gelegenheid om handen te wassen. De verkeersstromen van de kerkgangers moeten 

goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. 

Ook in de sanitaire voorzieningen.

.

De mondkapjes plicht vervalt grotendeels per 26 juni  Alleen op plaatsen

waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan blijven, blijft deze verplichtingen gelden.

Deze verplichting geldt niet voor kerkdiensten, maar kan wel worden toegepast

waar de nakoming van de 1.5 meter afstand niet mogelijk is.

Hierbij valt te denken aan de krappe toegangsportalen tot kerkgebouwen,

bij sanitaire voorzieningen e.d. Samen zingen, bij de versoepelingen die op 18 juni jl. bekend

werden gemaakt werd ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen,

te schreeuwen of blaasinstrumenten te bespelen vervalt.

CIO adviseert om rekening te houden met de concrete omstandigheden in het kerk gebouw

waar de kerkdienst plaats vindt: omvang en hoogte van de kerkruimte, ventilatie mogelijkheden,

luchtstromen, locatie van zitplaatsen en aantal van de kerkgangers,

tijdsduur van de samenzang groepsgrootte: beperkingen op groepsgrootte binnen

en buiten komen te vervallen. Ook hier blijft de 1,5 meter als uitgangspunt bestaan.

Dit biedt o.m. mogelijkheden voor koffie drinken na afloop, zoals in de kerk tuin en voor openlucht diensten.

.

Uit de aan de Tweede Kamer verzonden informatie (brief 18 jl. met bijlagen)

blijkt dat de maatregelen die m.i.v. zaterdag 25 juni a.s. ingaan,

aansluiten bij risico niveau 1 (waakzaam) van de route kaart overheid.

Dit is ook bevestigd in overleg tussen CIO en de ministers van Justitie en Veiligheid.

Zie voor verdere info ook het openingsplan van de rijksoverheid (bijlage).

CIO volgt deze benadering in dit advies. Het is de verantwoordelijkheid van de kerkgenootschappen

en de daartoe behorende lokale kerk besturen om deze adviezen in de concrete situatie

een verantwoorde invulling te geven. Kerk besturen wordt voor vragen geadviseerd

contact op te nemen met het landelijke of regionale bureau van hun kerk genootschap.

Lees meer.....

Organisaties
.
Koren / Vocale groepen
Sion Penjanji / Koor: Dirigent D. Noya
Talitakumi
Tjahaja Sinar
.
Muzikale begeleiding

Fadjar / Blaasorkest. Muzikale leider P. Tuhumury

Organist: L. Saya
Gast organist: Joshua Joseph

Onderhoud kerkgebouw

Interieur verzorging: M. Matulessy, J. Souisa, E. Sinay, N. Pupella, D. Venema, S. Pormes

Technisch team: H. Tahapary, G. Sterenberg, R. Risakotta, A. Huwae

Groenvoorziening: A. Salakory

.
Kerkelijke

PIKIM – Perkumpulan Ibu2 Keristen Indjili Maluku (Molukse Christelijke Vrouwen Organisatie

MAGIM – Midras Ahad Geredja Indjili Maluku (Zondagschool). Er wordt gebruik van gemaakt kind op zondag en de Kinderbijbel

Catechisatie: 3 klassen in de leeftijdscategorie van 15-18 jaar en een volwassen groep. De lessen worden gegeven door pdt. R. Halussy en penatua (ouderling) A. Kaidel.

Bijbellesgroep (ter voorbereiding op de catechisatie): Doelgroep 12-14 jaren. Les wordt gegeven door pdt. R. Halussy

.
Ondersteuning

Piket: N. Kaidel, J. Siahaija, J. Huwae, M. Kakisina

Piket ondersteuning: P. Hiariej, J. Luhulima, N. Kaidel, J. Pesulima

EHBO

Lees meer.....