Hits: 143

Oktober 2022

Marcus 8: 34, 35

34 Maka dipanggilnja segala orang banjak itu serta dengan muridmuridnja, lalu berkata kepada mereka itu, “Barangsiapa jang hendak menurut Aku, haruslah ia menjangkali dirinja serta mengangkat salibnja lalu mengikut Aku,
35 karena barangsiapa, jang hendak memeliharakan njawanja, ia akan kehilangan njawa; tetapi barangsiapa jang kehilangan njawanja oleh karena Aku dan karena Indjil, ialah akan memeliharakan njawa.

.

34 Jezus riep alle mensen bij zich en ook zijn leerlingen. Hij zei: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet juist bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan.
35 Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Of omdat je het goede nieuws vertelt. Dan zul je je leven juist voor altijd redden.’

September 2022

Mazmur 117
1 Pudjilah akan Tuhan, hai segala orang kafir! Pudjilah akan Dia, hai segala bangsa!
2 Karena kebesaran kemurahannja atas kami itu tiada perhinggaannja, dan kebenaran Tuhan itu kekal selama-lamanja. Halelujah!

Psalm 117
Juich voor de Heer
1 Juich voor de Heer, alle volken.
Zing voor hem, alle landen.
2 Want groot is zijn liefde voor ons,
en eeuwig duurt zijn trouw. Halleluja!

Augustus 2022

Matteus 6: 33, 34

33 Houd je bezig met Gods nieuwe wereld

en doe wat God van je vraagt.

Dan zal God je al die andere dingen ook geven.

34 Maak je geen zorgen over morgen.

Bewaar die zorgen maar voor morgen.

Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag.

Matius 6: 33, 34

33 Tetapi tjarilah dahulu keradjaan Allah serta kebenarannja, maka sekaliannja itu djuga akan ditambahkan kepadamu.

34 Sebab itu djanganlah kamu kuatir akan hal esok hari; karena esok hari itu ada kuatirnja sendiri. Tjukuplah tiap-tiap hari ada dengan kesusahannja sendiri.”

Juli 2022

1 Korintiërs 13

Wat is liefde?

4 Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn.
Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
5 Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
6 Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.
7 Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden.

Korintus pertama 13

Dari hal kasih: karunia jang terlebih besar

4 Adapun kasih itu pandjang sabar dan penjajang; kasih itu tiada dengki; kasih itu tiada memegahkan dirinja, tiada sombong;
5 tiada melakukan jang tiada senonoh,

tiada mentjari keuntungan dirinja sahadja;

tiada pemarah; tiada menjimpan kesalahan orang;
6 tiada gemar akan lalim, melainkan bersukatjita dengan jang benar.
7 Maka ia tahan menanggung segala sesuatu,

dan pertjaja akan segala sesuatu,

dan harap akan segala sesuatu, dan sabar akan segala sesuatu.