Hits: 676

MAGIM

In de maand september gaan we met de MAGIM beginnen.

.

De pengadjar/pembantu zijn:

Tante Ella Sinay
Tante Lizette Bos
Tante Merry Matulessy

.

We werken vanuit Bijbelbasics

30 oktober

Marcus 12: 41-44

.

6 november

Marcus 12: 41: 44

13 november

Lukas 19: 1 – 10

.

 

MAGIM werkt met Bijbelbasics van het NBG

.

zondag 11 december 2022 week 49 – Jozef wacht op de komst van Jezus.

.
Deze zondag is de derde van een blok met vijf teksten voor Advent en Kerst als tijd van wachten op de goede toekomst die God beloofd heeft. Tijdens Advent wachten we op Jezus: op zijn geboorte in deze wereld die we met Kerst vieren, en op zijn wederkomst uit de hemel die we verwachten.

Op deze zondag staat Matteüs 1:18-24 centraal: “Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons.”

Oefenen voor het zingen tijdens de doopdienst op 9 oktober

Bijbelklas

Vanaf 4 september is de Bijbelklas begonnen.

Monopoly

Catechisatie

Cath klas 3 begint op 4 september om 11.30

Doa Bapa kami

Bapa kami jang disurga, Dikuskanlah Namamu. Datang la keradjaanmu. Djadilah kehendakmu Di surga demikian djuga di atas bumi. erilah kami pada hari ini makanan kami setjukupnja
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami djuga mengampuni orang lain jang
jang besalah kepada kami. Dan djanganlah membawa kami ke dalam pentjobaan,
melainkan lepaskanlah kami daripada jang djahat,
karena Engkaulah jang empuna keradjaan
dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanja.
Amin

Het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede

gelijk in de hemel als ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen

Pengakuan Iman Rasuli

Beta pertjaja akan Allah Bapa, jang Mahakuasa,
jang sudah mendjadikan langit dan bumi.
Dan akan Jesus Kristus, AnakNja jang tunggal, Tuhan kami; jang daripada kuat Rohu’lkudus sudah diperkandungkan dan diperanakkan oleh perawan Marjam; jang sudah merasai sengsara dibawa Pontius Pilatus, jang sudah disalibkan mati dan dikuburkan;

jang sudah turun kedalam naraka;
jang pada hari jang ketiga sudah bangkit diantara orang mati, jang sudah naik kesurga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa jang Maha Kuasa itu, darimana Ia datang kelak menghakimkan segala orang jang hidup dan jang mati. Beta pertjaja akan Rohu’lkudus.
Beta pertjaja ada satu djemaat Masehi, jang mukadas dan am, persekutuan segala orang jang mukadas; Keampunan segala dosa;
Kebangkitan segala daging;
dan kehidupan jang kekal.
Amin

Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeen­schap der heiligen;

de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen

De Tien geboden

Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.

Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag.

Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen.

Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken.

Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken.

Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand, Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Verlang niet naar iets dat van een ander is.

Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.

Sepuluh Penjuruhan

Akulah Tuhan Allahmu, jang telah menghentarkan kamu keluar dari negeri Mesir,

dari dalam tempat perhambaan itu.
Djangan padamu ada ilah lain dihadapan hadliratku.
Djangan diperbuat olehmu akan patung ukiran atau akan barang peta daripada barang jang dalam langit diatas, atau daripada barang jang diatas bumi dibawah, atau daripada barang jang didalam air dibawah bumi.
Djangan kamu menjembah sudjud atau berbuat bakti kepadanja, karena Akulah Tuhan, Allahmu, Allah jang tjemburuan adanja, jang membalas durhaka segala bapa sampai kepada anak-anaknja dan kepada gilir jang ketiga dan jang keempatpun daripada segala orang jang membentji akan Daku dan jang memeliharakan segala firmanku.
Djangan kamu menjembut nama Tuhan, Allahmu, dengan sia-sia, karena tiada dibilangkan Tuhan sutji dari salah segala orang jang menjebut namanja dengan sia-sia.
Ingatlah kamu akan hari sabat, supaja kamu sutjikan dia.

Bahwa enam hari lamanja hendaklah kamu bekerdja dan mengerdjakan segala pekerdjaanmu;

tetapi hari jang ketudjuh itulah sabat Tuhan, Allahmu, pada hari itu djangan kamu bekerdja, baik kamu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau binatangmu, atau orang dagang jang ada didalam pintu gerbangmu.

Karena dalam enam hari lamanja telah didjadikan Tuhan akan langit dan bumi dan laut, dengan segala isinja, maka berhentilah Tuhan pada hari jang ketudjuh, sebab itulah diberkati Tuhan akan hari sabat itu dan disutjikannja dia.
Berilah hormat akan bapamu dan akan ibumu, supaja dilandjutkan umurmu dalam negeri jang dianugerahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu.
Djangan kamu menbunuh.
Djangan kamu berbuat zinah.
Djangan kamu mentjuri.
Djangan kamu mengatakan kesaksian dusta akan samamu manusia.
Djang kamu ingin akan rumah samamu manusia, djangan kamu ingin akan bini samamu manusia, atau akan hambanja laki-laki, atau akan sahajanja perempuan, atau akan lembunja, atau akan keledainja, atau akan barang apa-apa jang samamu manusia punja.

De zeven kruiswoorden

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen

Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn!

Dat is uw zoon….Dat is je moeder

Mijn God, Mijn God waarom hebt u mij verlaten?

Ik heb dorst

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest

Het is volbracht.

.

Ja Bapa, ampunilah kiranja mereka itu, karena tiada diketahuinja apa jang diperbuatnja.”
Hari ini djuga engkau bersama-sama dengan Aku didalam Firdaus.”
Tengoklah ibumu!”
Hai perempuan, tengoklah anakmu!”
ja Tuhanku, ja Tuhanku, apakah sebabnja Engkau meninggalkan Aku?”
Aku dahaga
Ja Bapa, kedalam tanganmu Aku serahkan rohku.”
Sudahlah genap!”